NODB
Netoverschrijdend
Overlegplatform
Directeurenorganisaties
Basisonderwijs

Bezoek fracties onderwijscommissie (14 en 16 nov. '17)
Bezoek minister van onderwijs Hilde Crevits (30 nov. '17)

Betreft: verslaggeving


NODB blijft ijveren voor meer beleidsomkadering voor de directeur basisonderwijs.  Deze eis, die reeds ontstond in het jaar 2002 - het geboortejaar van NODB - wordt nog aangevuld met de vraag naar een gelijke verloning voor de directeur basisonderwijs en een gelijkschakeling van werkingstoelagen kleuteronderwijs aan het lager onderwijs.

Om zeker te zijn dat het basisonderwijs in de komende jaren versterkt wordt, werkt de minister van onderwijs Hilde Crevits aan een 'plan basisonderwijs.'  Dit plan dat ondertussen al geadviseerd werd door de VLOR, wordt nu door de minister verder ontwikkeld.  Vanuit NODB formuleerden wij de uitdrukkelijke wens om:
-betrokken te worden bij de totstandkoming van het 'plan basisonderwijs' 
-van het 'plan basisonderwijs' ook een kaderdecreet te maken, zodat dit plan een afdwingbaar karakter krijgt in de nabije toekomst.

Aangezien het idee van een kaderdecreet niet in het regeerakkoord staat, trokken wij naar de politieke fracties om hun steun te vragen.  Alle partijen (GROEN, SP.A, N-VA, OPEN VLD, CD&V) gaven hun akkoord om van het 'plan basisonderwijs' een kaderdecreet te maken,  waarbij enkel de N-VA de clausule wil inbouwen: 'onder voorbehoud van de beschikbare middelen.'  Dat betekent dan ook dat de minister voluit kan gaan voor een kaderdecreet basisonderwijs.

Tijdens het bezoek aan de minister legden we 4 concrete vragen voor:
1.komt er een (historisch) kaderdecreet basisonderwijs in deze legislatuur op naam van minister Hilde Crevits?
2.hoeveel middelen kunnen er nog ingezet worden voor beleidsomkadering tijdens deze legislatuur?
3.kunnen de lonen van de directeur basisonderwijs gelijkgeschakeld worden in deze legislatuur?
4.hoeveel stijging van de werkingstoelagen kleuteronderwijs kunnen we nog verwachten in deze legislatuur?

De minister antwoordde als volgt:
1.het plan basisonderwijs moet rond zijn eind januari 2018, daarna wordt er werk gemaakt van een kaderdecreet.
2.ik ben bereid om in deze legislatuur nog te investeren in beleidsomkadering basisonderwijs, maar dat zal afhankelijk zijn van de begrotingscontrole in april 2018 en de opmaak van de begroting 2019 (in september 2018).
3.de gelijkschakeling van de lonen directeur basisonderwijs is ook afhankelijk van de budgetten, maar ik kijk wat ik kan doen, eventueel vanuit de verhoogde puntenenveloppe.
4.in 2018 worden de werkingstoelagen ge´ndexeerd en wordt de werkingstoelage kleuteronderwijs reeds met 10 miljoen euro (recurrent) verhoogd (een eerste aanzet).  Wat er in 2019 kan, is afhankelijk van de beschikbare budgetten en uiteraard zullen we moeten werken met een prioriteitenlijst.

Wat de minister betreft, sloten we af met de afspraak dat NODB voortaan als gesprekspartner fungeert voor de directeuren basisonderwijs (gewoon en buitengewoon basisonderwijs).   Wij komen terug samen met de minister in januari 2018 om haar concreet plan basisonderwijs te aanhoren.  NODB verwacht dat de minister hiermee bovenvermelde noden inwilligt.

NODB zal dan ook snel een standpunt innemen omtrent het voorgestelde plan, na raadpleging van alle directeuren basisonderwijs!

Wat het bezoek aan de politieke fracties betreft, kunnen we nog het volgende mededelen:
1.GROEN
     a.steunt de vraag voor een gelijk loon voor alle directeuren basisonderwijs,
     b.ziet het basisonderwijs als een topprioriteit,
     c.gaat akkoord met het verder bestaan van de scholengemeenschappen.
2.SP.A
     a.steunt de vraag voor een gelijk loon voor alle directeuren basisonderwijs,
     b.ziet het basisonderwijs als een topprioriteit,
     c.gaat akkoord met het verder bestaan van de scholengemeenschappen, maar heeft daarvoor nog geen          concrete invulling.
3.OPEN VLD
     a.steunt de vraag voor een gelijk loon voor alle directeuren basisonderwijs,
     b.ziet het basisonderwijs als een topprioriteit,
     c.gaat akkoord met het verder bestaan van de scholengemeenschappen.
4.N-VA
    a.steunt de vraag voor een gelijk loon voor alle directeuren basisonderwijs,
    b.aanvaardt NODB als een volwaardige gesprekspartner,
    c.is geen voorstander van het BOS-verhaal.
5.CD&V
   a.ziet het basisonderwijs als een topprioriteit,
   b.verwijst door naar de minister van onderwijs voor de andere onderwerpen.

Lieven Verkest, Woordvoerder NODB


Aan het NODB deelnemende directeurenorganisaties

1.DCBaO, Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs
2.DCB, Directiecommissie Buitengewoon Katholiek Basisonderwijs
3.DIBUO, Directiecommissie Buitengewoon Onderwijs van het
Gemeenschapsonderwijs
4.DBSG, Directeurenplatform Gemeentelijk Basisonderwijs
5.VIRBO, Vereniging van Directies Basisonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs
6.DBUBSG, Directeurenplatform Buitengewoon Basisonderwijs Steden en Gemeenten (van de Vlaamse Gemeenschap)
7.ODVB, de Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs